Andere talen

 

Gabriela’s Lied (Zweeds)

Nu is mijn leven van mij
Heb een beetje tijd gekregen op de aarde
Mijn verlangen heeft me hierheen gebracht
Dat wat ik mis en dat wat ik gekregen heb.
Toch is het de weg die ik gekozen heb,
Mijn vertrouwen ligt ver achter het noorden,
Dat me een kleine glimp stuurde
Van de hemel die ik tot nu toe nooit heb bereikt.
Ik wil voelen dat ik leef
Al de tijd die ik nog heb
Ik wil leven zoals ik wil,
Ik wil voelen dat ik leef
Weten dat ik goed genoeg ben

Ik ben nooit vergeten wie ik ben,
Ik heb het alleen maar laten slapen
Misschien had ik geen keus,
Maar alleen de wil om te overleven

Ik wil gelukkig leven zoals ik ben
Wil sterk en vrij zijn
Wil zien waar de nacht de dag omhelst
Ik ben hier en mijn leven is alleen van mij
En de hemel waarin ik geloof die bestaat
Die zal ik ergens vinden.
Ik wil voelen dat ik mijn leven leef

 Locus iste
(Anton Bruckner 1824-1896)

Locus iste a Deo factus est, inaestimabile sacramentum irreprehensibilis est.
Deze plaats is door God gemaakt, het is een onschatbaar sacrament en onberispelijk.

Bruckner componeerde dit motet in 1869 voor de wijding van de votiefkapel van de nieuwe kathedraal in het Oostenrijkse Linz, waar hij als organist werkzaam was.
De opbouw en structuur van de compositie verraadt overeenkomsten met elementen uit de architectuur, Bruckner legt een basis met een eenvoudige aan Mozart denkende chromatiek (Ave Verum) maar bouwt daar al snel typisch Bruckneriaanse vormen op.
Middenin ontstaat een spanningsboog waarin de stemmen zonder basis lijken te zweven, en in het slot wordt God benadrukt in het melisma (de reeks verschillende noten op één lettergreep - Deo) en de hele maat rust die er op volgt.

Sacrum convivium
(Lorenzo Perosi 1972-1954)

O heilig gastmaal,
waarin Christus wordt genuttigd:
de gedachtenis aan zijn lijden gevierd wordt;
de ziel met genade vervuld
en ons het onder pand
van de toekomstige heerlijkheid geschonken wordt.
Amen.

O Salutaris Hostia

O reddend Offerlam,
dat de deur van de hemel openzet,
vijandige legers belagen ons,
geef ons kracht en hulp.

De ene en drieëne God
Zij alle lof en eer.
Gij die leeft zonder eind,
laat ons daarin delen bij u in het vaderhuis.

Amen.

De tekst is van Thomas van Aquino (1225-1274). Het viel niet mee een vlotte vertaling te vinden. Deze komt uit het Duits, zo letterlijk mogelijk. Houterig dus. Maar ze benadert de oorspronkelijke bedoeling.

Victimae Paschalis

Dat de christenen hulde brengen aan het Paaslam.

Het Lam verloste de schapen; Christus, zelf onschuldig, verzoende de zondaars met de Vader.

Dood en leven streden een wonderlijke strijd: gestorven was de Heer van het leven, nu regeert hij als levende.

Zeg ons, Maria, wat heb je op je weg gezien? 


Het graf van de levende Christus; ik zag de glorie van de verrezene.
De engelen als getuigen, de zweetdoek en de klederen.


Christus, mijn hoop, is verrezen. Hij gaat je voor naar Galilea.


We weten dat Christus waarlijk van de doden is opgestaan; overwinnaar, koning, ontferm u over ons.

Amen. Alleluja.

Het lied is net na het jaar 1000 door ene Wipo in de buurt van Lausanne geschreven. Sindsdien zijn twee tekstwijzigingen aangebracht: een strofe met een denigrerende tekst t.o.v. de joden werd geschrapt en oorspronkelijk stond in de voorlaatste strofe in plaats van 'vos' (jullie) het woord 'suos', wat ' de zijnen' betekent.

 Veni Sancte Spiritus (Latijn)

Kom, Heilige Geest, en zend vanuit de hemel een straal van uw licht.
Kom, vader van de armen; kom, gever van de gaven; kom, licht van de harten.
Gij, beste van de troosters, aangename ziele-gast en zoete verkwikking.
Gij, rust in de arbeid, koelte in de hitte, opbeuring in droefheid.
O, allerzaligst licht, vervul geheel en al de harten van uw gelovigen.
Zonder uw bescherming is er in de mens niets dat vlekkeloos is.
Reinig wat besmet, besproei wat verdord, genees wat gewond is.
Maak recht wat verbogen is, koester wat door koude bevangen werd, leid wat onverstandig is.
Schenk het heilig zevental van uw gave aan uw gelovigen, die op u vertrouwen.
Schenk beloning voor de deugd, geef een zalig einde, verleen eeuwige vreugde.
Amen. Alleluja.

 Tebe poem (Russisch)

Tebe poem
Tebe blagoslovim
Tebe blagodarim, Gospodi
I molim ti sya Bozhe nash.
Ik zing voor U
Ik zegen U,
Ik dank U, o Heer,
en ik bid tot U, onze God.

 

Resonet in laudibus

Mogen lofzangen
met vrolijke klanken
in Sion met de gelovigen weerklinken.
Verschenen is hij die Maria heeft gebaard.

Jongens, zing samen
Voor de nieuwgeboren koning
Met zachte stem zingen zij:
Verschenen...

Sion, prijs de Heer,
de Redder der mensheid
die de zonden kwijtscheldt.
Verschenen ...

  Requiem Gabriel Fauré, vertaling

Introitus, Kyrie
Geef hun de eeuwige rust Heer en laat het eeuwige licht hen beschijnen. U God komt lof toe in Sion, en in Jeruzalem zullen wij onze gelofte aan U inlossen.
Hoor mijn gebed, tot U komt alles wat leeft.
Heer ontferm U, Christus ontferm U.

Offertorium
Heer Jezus Christus, koning der heerlijkheid, bevrijd de zielen van de gestorvenen van de straffen der hel, van de diepe poel des doods, uit de muil van de leeuw; opdat de hel hen niet verslindt en zij niet de duisternis in vallen.

Hostias
Offergaven brengen wij U, en wij loven U Heer. Heer, neem ze aan ter wille van de zielen die wij vandaag gedenken. Laat Heer, hen overgaan van de dood naar het leven, zoals U eens beloofde aan Abraham en zijn nakomelingen.

Sanctus
Heilig is de Heer, de Heer is God, God der heerscharen. Aarde en hemel zijn vol van uw glrie.
Hosanna in den hoge

Pie Jesu
Genadige Heer Jezus, geef hun rust, eeuwige rust

Agnus Dei
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt, geef hun rust, eeuwige rust. Laat uw eeuwige licht hen beschijnen, samen met Uw heiligen in eeuwigheid, want U bent vol van genade

Libera me
Bevrijd mij Heer, van de eeuwige dood, op die huiveringwekkende dag, die dag, als hemel en aarde zullen wankelen, wanneer u zult verschijnen om de wereld met vuur te oordelen.

Tremens
Ik sidder en ben bang wanneer het oordeel zal komen en de toorn nabij is. Die verschrikkelijke dag van, dag van toorn, rampspoed en ellende, die grote en zeer bittere dag

In Paradisum
We wensen je toe dat de engelen je begeleiden naar het paradijs; dat de martelaren je ontvangen bij je komst en je begeleiden naar de heilige stad Jeruzalem.
We wensen je toe dat het koor van engelen je ontvangt en dat je samen met de ooit arme Lazarus eeuwige rust krijgt, eeuwige rust.